Phương pháp đối tượng tiêu điểm

Tư duy tích cực

Phương pháp đối tượng tiêu điểm

Phương pháp phát ý tưởng nhờ việc chuyển giao những dấu hiệu, tính chất, chức năng ... (gọi chung là các dấu hiệu) của những đối tượng thu thập một cách tình cờ (ngẫu nhiên) cho đối tượng cần phải cải tiến (đối tượng tiêu điểm hay prototype) có tên gọi là phương pháp đối tượng tiêu điểm.